Εξωδικαστική Επίλυση διαφορών – Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση ως ένας από τους  εναλλακτικούς – εξωδικαστικούς  τρόπους επίλυσης των διαφορών (όπως προβλέπεται μεταξύ άλλων  και στον Κώδικα Δικηγόρων - Ν. 4194/2013 αρ.35 παρ.3) μπορεί να βρει εφαρμογή σε ένα ευρύτατο πεδίο αστικών και εμπορικών υποθέσεων .

Πρόκειται για μία διαρθρωμένη διαδικασία με δομικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτική αυτονομία κατά την οποία τα μέρη επιχειρούν εκουσίως, καλή τη πίστη, με συναλλακτική ευθύνη και με τη βοήθεια διαμεσολαβητή να επιλύσουν την διαφορά τους με μια αμοιβαία και κοινά αποδεκτή συμφωνία.

Αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής, διαφορές δημοσίου δικαίου, καθώς και διαφορές ιδιωτικού δικαίου, για τις οποίες υπάρχει διάταξη αναγκαστικού δικαίου που ορίζει, ότι για την επίλυσή τους τα μέρη πρέπει οπωσδήποτε να προσφύγουν στα δικαστήρια

Η Διαμεσολάβηση, ως διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών, καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με το Ν. 3898/2010, ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε από τα άρθρα 178 – 206 Ν. 4512/2018 και το Ν. 4640/2019 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις», ο οποίος ισχύει σήμερα.

Ενδεικτικά ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες ο θεσμός της διαμεσολάβησης παρέχεται ως το πλέον κατάλληλο εργαλείο:
 • Διαφορές μεταξύ Τραπεζών και δανειοληπτών
 • Διαφορές σχετικές με ακίνητα και εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Διαφορές αποζημιώσεων και ικανοποίησης ηθικής βλάβης
 • Διαφορές από ιατρική ευθύνη
 • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών πολυκατοικίας
 • Διαφορές ιδιοκτητών – ενοικιαστών
 • Κληρονομικές διαφορές
 • Οικογενειακές διαφορές
 • Διαφορές από αμοιβές επαγγελματιών (δικηγόρων, μηχανικών κλπ.)
 • Διαφορές ναυτικού δικαίου
 • Εργατικές διαφορές
 • Διαφορές βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Διαφορές με ασφαλιστικές εταιρείες
 • Καταναλωτικές διαφορές

Οι συνεργάτες της εταιρίας μας, έχουν παρακολουθήσει την επιτυχημένη πορεία της διαμεσολάβησης στο εξωτερικό τις τελευταίες δεκαετίες. Για το λόγο αυτό από νωρίς εμπιστεύτηκαν τον θεσμό και έλαβαν την σχετική εκπαίδευση ώστε ως νομικοί παραστάτες των εντολέων μας να εξηγούν και να αναλύουν όλο το φάσμα της εκάστοτε διαφοράς και να παρέχουν διαπιστευμένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης με πλήρη νομική κατάρτιση, υπευθυνότητα  και όλα τα εχέγγυα της ισχύουσας νομοθεσίας.
Takakis Law Firm
Λεωφόρος Κηφισίας 90, 15125 Μαρούσι
Τ: 2106143661
F: 2106143616
E-mail: secretariat@takakis.com
© 2023 Takakis Law Firm. All rights reserved. | Πολιτική Απορρήτου